Elvebredden

Avdeling Elvebredden omsorgssenter

Enslige mindreårige asylsøkere, er etter barnevernloven § 5A: Barn og unge under 18 år, som søker asyl i Norge uten å ha følge med foreldre, eller andre med foreldreansvar. Barna representerer et mangfold når det gjelder nasjonalitet, etnisitet, språk, alder, familie, flukt- og migrasjonsbakgrunn. Sammensetningen av gruppen, avspeiler i stor grad konflikter og vanskelige forhold i ulike deler av verden. Noen har brukt kort tid på å komme til Norge, andre har vært på reise i flere år. Noen er, eller har vært, utsatt for menneskehandel. Flere av barna har opplevd vold, og noen har vært utsatt for seksuelle overgrep i hjemlandet eller under flukten. Enkelte har vært vitne til drap og andre voldsovergrep mot familiemedlemmer og andre. Mange av barna har hatt en god oppvekst, med trygge omgivelser fram til situasjonen har drevet dem på flukt. De fleste ønsker å gå på skole. Disse barna kan ha behov for særskilt omsorg, basert på overnevnte punkter i forhold til traumatiske opplevelser. Under- og feilernæring, vekst- og utviklingsforsinkelser, kan føre til utviklingsforstyrrelser og mentale helseproblemer, hvilket feilaktig kan bli vurdert som psykisk utviklingshemning.

Barna som plasseres ved Elvebredden er under 15 år, og plasserende instans er Bufetat. Ved spesielle vurderinger, kan eldre søsken (opptil 18 år) bli plassert sammen med søsken under 15 år. Avdelingen tar imot barn av begge kjønn. Oppholdet gjelder fra barnet blir overført fra utlendingsmyndighetene, frem til det blir bosatt i en kommune eller forlater landet.

Metoder
For å utvikle institusjonen til å bli et godt profesjonelt forankret tilbud, jobber hele institusjonen kontinuerlig med utvikling av metodemangfold for å møte barna som enkeltindivider. Integrativ metode kjennetegnes av et metodemangfold, og er en metodeintegrerende modell som stiller krav til kongruens og kontinuerlig kritisk refleksjon over egen praksis.