Kastellhagen EMA

Enslige mindreårige asylsøkere er etter barnevernloven § 5A: Barn og unge under 18 år, som søker asyl i Norge uten å ha følge med foreldre, eller andre med foreldreansvar. Barna representerer et mangfold når det gjelder nasjonalitet, etnisitet, språk, alder, familie, flukt- og migrasjonsbakgrunn.

Barna som plasseres ved Elvebredden er under 15 år, og plasserende instans er Bufetat. Ved spesielle vurderinger, kan eldre søsken (opptil 18 år) bli plassert sammen med søsken under 15 år. Avdelingen tar imot barn av begge kjønn. Oppholdet gjelder fra barnet blir overført fra utlendingsmyndighetene, frem til det blir bosatt i en kommune eller forlater landet.