Kastellhagen

Avdeling Kastellhagen

Lovgrunnlaget for plassering ved Kastellhagen er Barnevernloven, §§ 4-24 og 4-26. Avdelingen tar imot ungdommer av begge kjønn i alderen 15-18 år.

Kastellhagen driver langtidsbehandling av ungdom med alvorlige atferdsvansker med høy risiko for fremtidig negativ utvikling. Ungdommen har ofte en bakgrunn med mange risikofaktorer fra tidlig i livet, som predikerer progressive atferdsvansker. Ungdommene vil ha behov for oppfølging over lang tid for å utvikle alternative handlingsmåter for å mester alminnelige hverdagsutfordringer som å gå på skole, delta i det sosiale felleskap, kle seg, spise, opprettholde helse, utvikle seg i forhold til sin modenhetsalder osv. Typisk atferd ved innflytting kan være vold, trusler, vagabondering, unndra seg omsorg, og kriminalitet. Vår erfaring viser at de aller fleste i denne målgruppen har større eller mindre bruk av illegale rusmidler.

Behandlingsforløpet
Et hvert menneskes livsløp, familiekonstellasjon og evne til å takle problemer er ulik. Derfor ser vi den enkelte ungdom sin livssituasjon sammen med ungdommen, før vi utarbeider en behandlingsplan. Målet er å gi omsorg til hele mennesket (kropp, følelser, kognitive funksjoner) i individuell og samfunnsmessig sammenheng. Aktiv støtte til skaperkraft, og hvordan denne kan hele og lindre er sentralt i integrativ terapi. Utgangspunktet for identitetsfremmende endringsarbeid, er hvordan innsikt og enkeltkomponenter i ungdommens liv, etter hvert som de avklares, kan utvikles til strategier som gjør det mulig å bearbeide tidligere mangler og skader, og positivt planlegge framtiden i samarbeid med ungdommen.

Hvilke teknikker som blir anvendt, bestemmes ikke av terapeutens foretrukne arbeids stil, men av de mål for behandlingen som er gitt ut fra problemer, ressurser og potensialer, og som er utarbeidet og fastsatt i en konsensus mellom miljøarbeider og ungdommen – og på bakgrunn av institusjonelle og juridiske føringer.

Derfor blir rekkefølgen slik: problemer, ressurser, potensial -> Mål -> Metoder

Metoder
For å utvikle institusjonen til å bli et godt profesjonelt forankret tilbud, jobber hele institusjonen kontinuerlig med utvikling av metodemangfold for å møte ungdommen som enkeltindivider. Integrativ metode kjennetegnes av et metodemangfold, og er en metodeintegrerende modell som stiller krav til kongruens og kontinuerlig kritisk refleksjon over egen praksis.